Cotacachipi shuk unkushka añawllawtuwan – KICHWASHUN WILLAYKUNA 09-04-20

KULLKA PUNCHA, 9 AYRIWA KILLAPI
YACHAYSHUTIKUNA

  • Cotacachipi shuk unkushka añawllawtuwan.
  • Toque de quedapi Antawakunawan mana uyashpa llukshikpika kichunkami.
  • Mario Conejo, Otavalomanta kitipushak llaktakunamanta pushakkunawan tantanakurka.

Cotacachipi shuk añawllawtuwan (coronavirus) unkushka tiyan, Ministerio de Salud paykunapa punchan punchan willachipi, llukchirka. 
Imbaburapi 24 unkushkakuna tiyan, Otavalopi 2, Atuntaquipi 1; Ibarrapi 20. 
Ecuadorpi unkushkakunaka  5 warankaman chayakun, 272 wañushkakuna, 339 hampirishkakuna.

COE Nacional llukchirka mushuk willaykunata, pipash antawawan yankamanta llukshikpi, mana paypak puncha kakpika, multangami $120 dolarta, 6 puntokunata licenciamanta kichunka, ashtawankarin antawata kichunka kay llaki tukurinkakaman, llukchinkapaka pagarinka chay tukuy punchakunamanta.

Mikunata, hampita rantinkapakllami shuk puncha hunkaypi antawawan purita ushárin, placamanta puchukay yupayta rikushpa, shina:
Awaki puncha: 1, 2
Aukarik puncha: 3, 4
Chillay puncha: 5, 6
Kullka puncha: 7, 8
Chaska puncha: 9,0
Wacha punchata, inti punchatapash pipash mana purita ushankachu.

OTAVALOPA  WILLAYKUNA

– Otavalota pushak,  Mario Conejo Maldonado,  wakin llaktakunapa pushakkunawanmi tantanakurka, paykunaman willachinkapak, otavalopi  kay llaki unkuymanta ima ruraykunata paktachinakun.  

– Shinallatak kay punchakuna mikunata hatukkunawan llaktakunaman chayanakun #elmercadotevisita nishkawan. QUICHINCHE kitillimanpash kay ruraywan ña chayashka. 

– Corporación Favoritami 1.000 ayllukunapa  mikunawan yanapashka, chaymanta Otavalomanta GAD Municipal yupaychani nishpa shuk willachipi killkarka. kayka mana charikkunaman karankapakmi kan. Pipash mikunawan yanapachun munakpika kay pankamanmi yaykuna: donaciones. otavalo.gob.ec. Mana kashpaka kay yupayman kayanallami 096 341 4047.  Ñukanchikmi kikinpa wasiman chayashun, yanapankapakmi kanchik. Nirka. 

COTACACHIPA WILLAYKUNA

Kay punchakunapi Semana Santapi kanchik, chaymantami GAD Municipal mañan ama wasimanta llukshipaychik, wasipi shuyapaychik , Señor de las Angustiasmi Cotacachi wakin ñankunata yallikrin, 10 tutamantapi. 

Wasimanta Ama llukshipashunchik mashikuna. Wasipi sakiripashunchik.
USHASHPAKA YANAPASHUNCHIK.

KICHWASHUN tantanakuymi kanchik. Kichwapi willachishpa. 

Alliwa Pazmiñomi kapani. kayakama mashikuna.