Yurakuna – Plantas

PLANTAS – YURAKUNA

Allpa kiwa Hierba rastrera
Anku Liana.
Chillka Chilca.
Kallampa Hongo
Kasha Espina
Kaspi Palo, Madera
Kiwa Hierva.
Kiru Árbol.
Kishuar Quishuar
Kullku Tronco
Muyu Semilla.
Payku Payco
Panka Hoja
Pimill Alga acuática.
Pinllu Lechero
Puma-maki Pumamaqui
Sapi Raíz
Shayri Tabaco
Sisa Flor
Tsawar Penco.
Tsini Ortiga.
Tutura Totora
Wantu Floripondio.
Wayta Clavel.
Yura Planta.
Yuyu / panra Nabo.